Organizing Committee

General Chair

         Eiichiro Sumita (NICT)

 

Steering Committee

         Eiichiro Sumita (NICT)

         Kozo Moriguchi (Kawamura Intl)

         Derek Wong (Univ of Macau)

         Sadao Kurohashi (Kyoto Univ)

         Hideki Tanaka (NICT)

 

Research Track Chair

         Masao Utiyama (NICT)

         Rui Wang (Shanghai Jiao Tong Univ)

 

User Track Chair

         Masaru Yamada (Rikkyo Univ)

         Félix do Carmo (Univ of Surrey)

 

Workshop-Tutorial Chair

         Jiajun Zhang (CAS)

         Thepchai Supnithi (NECTEC)

 

Local Arrangements Chair

         Derek Wong (Univ of Macau)

         Hou Pong CHAN, Ken (Univ of Macau)

 

Publication Chair

         Katsuhito Sudoh (NAIST)

         Xuebo Liu (Harbin Institute of Technology, Shenzhen)

 

Sponsorship Chair

         Kozo Moriguchi (Kawamura Intl)

         Jaap van der Meer (TAUS)

         Tong Xiao (Northeastern Univ)

 

Conference Manager

         Andrew Jiang (Macau Expo Group)

View More

Congress has ended

Fold

Congress has ended